საუკეთესო პრაქტიკა

საუკეთესო პრაქტიკა


საშუალო ვადიანი ეკონომიკური განვითარების დოკუმენტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის სტრატეგია
გენდერლი საბჭოს საქმიანობა გეგმასა და დებულების თანახმად.
ქალთა ჩართულობის გაზრდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და  ბავშვიანი ოჯახის კეთილდღეობაზე მორგებული მუნიციპალური პროგრამების განხორციელება.
ბავშვის უფლებათა კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა
„სოციალური პროგრამების მონაწილეობითი დაგეგმვის მიდგომის დანერგვა“
გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები რთული ქცევის მოზარდების ფსიქოსოციალური მომსახურება, ადგილობრივი თემის ცნობიერების ამაღლების კამპანია არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის საკითხებზე
შიდა ქართლისა და დევნილთა 3 დასახლებისთვის მოძრავი მამოგრაფიის მანქანის შეძენა" –მამოგრაფიული სერვისის უზრუნველყოფა“
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დედების ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით მუნიციპალური პროგრამის დანერგვა და  მცირე ბიზნეს იდეების დაფინანსება.
კრიზისულ მდომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
ვანზომლეთის თემის, ჯიხეთის დედათა მონასტერთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
დუშეთის მუნიციპალიტეტში სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მონაწილეობითი დაგეგმვა
ახალგაზრდები მომავლისთვის
ახალგაზრდული სივრცე-მედიათეკა